THIẾT BỊ VÀ PHẦN MỀM WIFI MARKETING

WiFi Marketing dành cho bệnh viện, giúp cho bác sỹ và bệnh nhân kết nối internet mọi lúc mọi nơi. Hệ thống Smart WiFi giúp hiển thị các thông tin hữu ích cho bệnh nhân, đồng thời chia sẻ quảng cáo cho các đơn vị kinh doanh.