HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Hệ thống quản lý đào tạo là hệ thống hỗ trợ người dùng trong việc quản lý thi, chấm thi cho nhân viên.

Hệ thống quản lý gồm báo cáo thống kê dữ liệu, quản lý thi, quản lý chấm thi, quản trị dữ liệu, cài đặt hệ thống.

Chi tiết hệ thống phần mềm quản lý đào tạo như sau:

Đăng nhập hệ thống

Để truy cập vào hệ thống, người dùng sử dụng tài khoản được cấp từ phần mềm quản lý dự án để đăng nhập và sử dụng chức năng của phần mềm.

 

Báo cáo – Thống kê

Là trang thống kê toàn bộ dữ liệu liên quan tới chiến dịch, đợt thi, bộ đề thi và bài thi.

Quản lý thi

Thông tin đợt thi, chức năng phát đề, bắt đầu thi, thu bài.

 

Chấm thi

  • Bài thi chờ chấm

Giám khảo sẽ chấm các câu điền đáp án của thí sinh, các câu chọn đáp án sẽ được chấm tự động. Sau khi điền đầy đủ các thông tin, tích chọn để cho điểm, hoặc nhận xét các quy trình, thì nhấn nút “Xác nhận” để hoàn tất.

  • Bài thi đã chấm

Trong trang này hiển thị các bài thi đã chấm của giám thị. Trên danh sách người dùng có thể thực hiện các chức năng xem chi tiết bài thi và chấm lại

 

Quản trị dữ liệu

  • Tạo bộ câu hỏi

 

  • Ngân hàng câu hỏi

 

  • Quản lý chiến dịch thi

 

  • Quản lý xếp loại

 

Cài đặt hệ thống

Quản lý danh sách tài khoản truy cập vào hệ thống. Thêm, sửa, xóa tài khoản.

 

 

 

Liên hệ hợp tác triển khai: Công ty cổ phần giải pháp công nghệ elSAGA. Hotline 19002134 hoặc Phone: 0931784668

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

You May Also Like