HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIAO BAN

Hệ thống quản lý giao ban giúp cho nhân viên, bác sĩ, y tá theo dõi nội dung các cuộc họp giao ban được tổng hợp hoặc các thông báo gửi đến theo nhóm, nhân viên theo khoa, toàn thể