HỆ THỐNG QUẢN LÝ LỊCH TRỰC NGOÀI GIỜ

Hệ thống quản lý lịch trực ngoài giờ là hệ thống hỗ trợ bác sĩ trong việc tạo lịch, phê duyệt, chấm công và theo dõi lịch trực ngoài giờ trong tháng ngay trên phần mềm. Hệ thống phần mềm