HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN NỘI BỘ

Hệ thống quản lý văn bản nội bộ giúp cho nhân viên, bác sĩ, y tá dễ dàng theo dõi nội dung các văn bản pháp quy, các quy trình, quy định, văn bản của các khoa phòng một cách