Hệ thống chỉ dẫn đường trong bệnh viện GPS-Indoor

Hệ thống chỉ dẫn đường GPS – Indoor thông qua smartphone của người dùng dễ dàng định hướng và chỉ dẫn người bệnh đến với phòng, khoa bằng con đường gần nhất được hệ thống hiển thị giúp cho bệnh nhân di chuyển.