Ứng dụng phần mềm quản lý bệnh viện

Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện đáp ứng nhu cầu quản lý, thông suốt giữa các phòng ban với nhiều module hiện đại và tiên tiên nhất trên thế giới hiện nay. Việc áp dụng việc quản lý qua nền tảng Cloud sẽ giúp cho bệnh viện lưu trữ được nhiều thông tin,bệnh án …