HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TRUNG TÂM

Hệ thống quản trị trung tâm giúp theo dõi, quản lý các dự án phần mềm đang triển khai.

Quản lý tài khoản khoản chung đăng nhập vào các phần mềm dự án.

Đăng nhập hệ thống

Để truy cập vào hệ thống, người dùng sử dụng tài khoản được cấp từ người xây dựng phần mềm để đăng nhập và sử dụng chức năng của phần mềm.

 

Quản lý dự án

Quản lý danh sách các phần mềm dự án được sử dụng trong bệnh viện, thêm mới dự án và chỉnh sửa nội dung.

 

 

Quản lý tài khoản

Danh sách thông tin tài khoản được phần quyền truy cập vào dự án, cùng một tài khoản có thể đăng nhập vào một hoặc nhiều dự án khác nhau khi được thêm vào dự án. Thêm, sửa, xóa tài khoản.

 

 

 

Liên hệ hợp tác triển khai: Công ty cổ phần giải pháp công nghệ elSAGA. Hotline 19002134 hoặc Phone: 0931784668

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TRUNG TÂM

You May Also Like